Extended Learning to platforma szkoleniowa, opracowana przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkolenia, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, social learningu lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia opracowanie efektywniejszych szkole?, wymian? wiedzy pomi?dzy uczestnikami, a tak?e monitoring rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story